Liebeskummer b {color: #FF99CC;} i {color: #FF99CC;} u {color: #FF99CC;}
my stylE

kèÌn màNn i$T ÐèÌnÈ t®äNÈ wè®t,
ÐèÑn dè®,
Ðè® È$ wÈ®t wä®è,
wü®Ðè ÐÌ¢H nÌÈ zùm wÈînÈn b®ÌngÈn

---------------------------------------------------------

..~~Ðü bïšŧ мïя šċħėïżЭġάŁ¤~~..

---------------------------------------------------------

΢h kâññ øhñê Ðî¢h £â¢hêñ ûñd wêîñêñ .΢h kâññ øhñê Ðî¢h £êbêñ ûñd štêrbêñ âbêr ñîêm⣚ kâññ î¢h ÔHÑÊ ÐÎÇH g£ü¢k£î¢h šêîñ

---------------------------------------------------------

eqÅ£ Wŧ {{i¢h}} MÅ¢he
i¢h bin iMmE® {{Ve®wi®®†}}..
i¢h ƒ®ÅG Mi¢h wE®de i¢h dI¢h {{jemÅ£s}} K®ieqEn?
e§ i§† §Ø {{§¢hWe®}} dÅmI† zU £EbEn,
zU {{Wis§En}} dŧ§,
i¢h {{di¢h}} niE hÅbEn wErde{{!}}!{{!}}

---------------------------------------------------------

µoU ThinQ i'm a Biitcµ??!..
maµbE µoU'r Riigµt, buT
iT's beTTeR µOu Don't knOw
wµaT ii ThinQ aBouT µOu

--------------------------------------------------------------------------------
 
(¯`ғαЂų αm мΪс´¯ xD
ΐςЋ Ћαbə zu vīeĽē fanې
[¤°iċĦ мαсħ әųċħ mįŧ әϊאәm ŵoŗŧ kαÞuŧŧ°¤]

bitch du fickst meinen styLe? na und... dafür fick ich deinen boy... 

2.2.07 19:34
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen

Main

Gästebuch
na ihr!
about mE
my LovE
(!don´t!)LikEs

Liebesbriefe

>>jungensSs
>>mäDelsSs
stylE


Liebeskummer

Kontakt
F-raz
fUßball

Luxusgirl!

(¯`hαЂų αm мΪс´¯ xD ΐςЋ Ћαb zu vīeĽē fanS [¤°iċĦ мαсħ Aųċħ mįŧ Nϊא N ŵoŗŧ kαÞuŧŧ°¤] [akA nIci]
{PLACE_POWEREDBY niCi} {PLACE_POWEREDBY nIci}Gratis bloggen bei
myblog.de